മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്രശാലപ്പറ Edit
    മുദ്രപ്പറ


Entries from Datuk Database

അഗ്രശാലപ്പറ(നാമം):: പത്തിടങ്ങഴികൊള്ളുന്ന പറ, മുദ്രപ്പറ (അംഗീകൃതമായ അളവുപാത്രം.)

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ prediction, ചാതുര്‍മ്മാസ്യം, മോദക, മുഹുരപി, ഇഡ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean