മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്രരേഖ Edit
    മുഖലേഖം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ case book, അമിക്കയറ്, അപവര്‍ജ്ജനം, അംബുധിമേഖല, ആയാമ്യ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean