മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്രന്ഥികന്‍ Edit
    ദിഗംബരന്‍


അഗ്രന്ഥികന്‍ Edit
    ദിഗംബരന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആനഷാദം, മാതൃമാതാവ്, മേരുകദണ്ഡം, അശ്വമുഖന്‍, ഇദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean