മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നീനധനം Edit
    യാഗാഗ്നി കത്തിക്കല്‍, ഒരു മന്ത്രം


Entries from Datuk Database

അഗ്നീന്ധനം(നാമം):: യാഗാഗ്നി കത്തിക്കല്‍
അഗ്നീന്ധനം(നാമം):: ഒരു മന്ത്രം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ expatriate, അസ്ത്രാഗാരം, അദ്ധ്യാവാഹനികം, പ്രകുപിത, ഭര്‍ജ്ജനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean