മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിഷ്ഠിക Edit
    തിച്ചെട്ടി, നെരുപ്പോട്


Entries from Datuk Database

അഗ്നിഷ്ഠിക(നാമം):: നെരുപ്പോട്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crass, disgorge, fax, fester, ഫലിതാര്‍ത്ഥം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean