മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിവിത്ത് Edit
നാമം
    അഗ്നിരഹസ്യം ധരിച്ചവന്‍
More details: അഗ്നിഹോത്രി


Entries from Datuk Database

അഗ്നിവിത്ത്(നാമം):: അഗ്നിയുടെ രഹസ്യം അറിയുന്നവന്‍, അഗ്നിഹോത്രി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ county, mohair, അരേ, പ്രസഞ്ജയിതവ്യ, അവിതാവ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean