മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിവര്‍ദ്ധക Edit
    ദഹനശക്തിയുണ്ടാക്കുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രവര്‍ത്തകം, ചൂഡകം, ചങ്കുറപ്പ്, മോത, മന്ദഗാമി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean