മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിവര്‍ണ്ണ Edit
    മദ്യവിശേഷം, ബ്രാണ്ടി


അഗ്നിവര്‍ണ്ണ Edit
    അഗ്നിയുടെ നിറമുള്ള


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ babel, ആലോലവായു, ചെമ്പുകൊട്ടി, മിഥഃ, മുന്നം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean