മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിരേതസ്സ് Edit
    സ്വര്‍ണ്ണം, അഗ്നിസംഭവം, അഗ്നിരജസ്സ്
    gold


Entries from Datuk Database

അഗ്നിരേതസ്സ്(നാമം):: സ്വര്‍ണം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ rendezvous, അത്തന്‍, വികാരം , മട്ടലര്‍, മദ്ധ്യമന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean