മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിയന്ത്രം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    കോട്ടക്കു തീവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു ഉപകരണം, തോക്ക്


Entries from Datuk Database

അഗ്നിയന്ത്രം(നാമം):: കോട്ടയ്ക്കു തീവയ്ക്കാനുള്ള ഉപകരണം, തോക്ക്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inconspicuous, orthopaedics, മരുത്തോച്ചി, ആച്ചി, കപോലി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean