മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിമരം Edit
    ശമീവൃക്ഷം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ugh, ആവേദ്ധ്യം, ആപദം, അനന്തരസ്ഥാനം, പണ്ടാരവക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean