മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിഫല Edit
    വലിയ വാലുഴവം, അഗ്നിദീപ്ത


Entries from Datuk Database

അഗ്നിഫല(നാമം):: വലിയ വാലുഴവം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ drape, heredity, spunk, ബൃഹല്‍, ചൂഷണം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean