മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിപ്പന്തല്‍ Edit
    അഗ്നിയാകുന്ന പന്തല്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മണിക്കങ്കണം, അയ്യോലപ്പാട്, ചിഹ്നശാസ്ത്രം, വിരാഗം, ആഴെ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean