മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിധാരണം Edit
    അഗ്നിയെ സംരക്ഷിക്കല്‍


Entries from Datuk Database

അഗ്നിധാരണം(നാമം):: യാഗാഗ്നിയ്ടെ സം രക്ഷണം
അഗ്നിധാരണം(നാമം):: ഉള്ളില്‍ അഗ്നിയെ ധരിക്കുന്നത്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രമീലിതം, ചേതോഗതം, വെളിവായി, പൊന്നാങ്ങള, തോല്‍പ്പ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean