മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിധമനി Edit
    ചെറിയ കണ്ടകാരി


അഗ്നിധമനി Edit
    ചെറിയ കണ്ടകാരി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അട്ടഹസിതം, അക്ലിഷ്ടവ്രത, ചാരുത, അസ്ഥായി, അനുദ്വേഗം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean