മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിദീപ്ത് Edit
    വലിയ വാലുഴവം


അഗ്നിദീപ്ത Edit
    വലിയ വാലുഴവം


Entries from Datuk Database

അഗ്നിദീപ്ത(നാമം):: വലിയവാലുഴവം, മഹാജ്യോതിഷ്മതി
അഗ്നിദീപ്ത(വിശേഷണം):: അഗ്നിപോലെ ദീപ്തിയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crossing, penetrating, reference, sire, അച്ചിപ്പായ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean