മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിതപസ്സ് Edit
    പഞ്ചാഗ്നിമദ്ധ്യത്തിലുള്ള തപസ്സ്
    penance with fire on four sides and, the sun overhead


Entries from Datuk Database

അഗ്നിതപസ്സ്(നാമം):: പഞ്ചാഗ്നിമധ്യത്തിലുള്ള തപസ്സ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ denote, ആന്ത്രീയ, മ്ലേച്ഛനം, പരിണതി, കുട്ടന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean