മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിചിത്ത് Edit
    അഗ്നിഹോത്രാദികള്‍ നടത്തുന്ന ഗൃഹസ്ഥന്‍


Entries from Datuk Database

അഗ്നിചിത്ത്(നാമം):: ഹോമാഗ്നി സൂക്ഷിക്കുന്നവന്‍
അഗ്നിചിത്ത്(നാമം):: അഗ്നിഹോത്രാദികള്‍ നടത്തുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sable, മരുത്, അടവ്, ഉപചാരി, ഉദാസീന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean