മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നിഗ്രന്ഥം Edit
    ഹോമാദികളെ വിവരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ antithesis, മിഴാവ്, മുറിവായ്, മുല്ലൈ, അഭിവ്യഞ്ജക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean