മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നികുക്കുടം Edit
    തീ ആളിക്കത്തുന്ന പുല്‍ക്കൂട്ടം
    burning grass or haystack


Entries from Datuk Database

അഗ്നികുക്കുടം(നാമം):: എരിയുന്ന വയ്ക്കോല്‍ച്ചുരുള്‍, എരിയുന്ന ചൂട്ട്
അഗ്നികുക്കുടം(നാമം):: തീക്കൊള്ളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lofty, negotiable, മട്ടകം, അമിത്രജിത്ത്, അത്തി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean