മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗ്നദ്ധ്വജന്‍ Edit
    രാവണന്‍െറ ഒരു സേനാപതി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ harry, അപ്രമിത, അകര്‍ത്തൃവാദം, അഭിധാവക, ഭാവിതാത്മ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean