മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗോപ്യ Edit
    മറയ്ക്കത്തക്കതല്ലാത്ത, രക്ഷിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത


അഗോപ്യ Edit
    മറയ്ക്കത്തക്കതല്ലാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cashew nut, divagate, capsicum, അവക്ഷുരണം, യശസ്കാമ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean