മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഗോപന Edit
    മറവില്ലാത്ത
    not hidden


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inexpert, king, leaf, അകിക്കുക, അന്തര്‍വ്വംശം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean