മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഖ്യാതിവാദി Edit
    ആത്മാവ് ജ്ഞാനസ്വരൂപമാണെന്നുള്ള സിദ്ധാന്തത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍


Entries from Datuk Database

അഖ്യാതിവാദി(നാമം):: ആത്മാവ് ജ്ഞാനസ്വരൂപമാണെന്ന വാദത്തെ എതിര്‍ക്കുന്നവര്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ minimize, stammer, അഞ്ജനദ്യുതി, ചോട്ട, ചൂഴി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean