മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഖിന്ന Edit
വിശേഷണം
    ഖേദമില്ലാത്ത, ദുഃഖമില്ലാത്ത, ക്ഷീണമില്ലാത്ത, തളര്‍ച്ചയില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അഖിന്ന(വിശേഷണം):: ദുഃഖമില്ലാത്ത, ക്ഷീണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ missal, അംശസ്വേദനം, ഉള്‍ക്കുളിര്‍, പരിഭാഷ്യ, പൂകല്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean