മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഖണ്ഡ്യ Edit
    അഖണ്ഡനീയ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ableism, അപഹായ, ആച്ഛുരിതം, വിത്ത്, രാജാധിരാജന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean