മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഖണ്ഡനം Edit
    ഖണ്ഡിക്കാതിരിക്കല്‍, എതിര്‍ക്കപ്പെടാതിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി, അസാധുവാകാതിരിക്കുന്ന, സ്ഥിതി, മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത്, മുറിയാതിരിക്കല്‍


Entries from Datuk Database

അഖണ്ഡനം(നാമം):: ഛേദിക്കാതിരിക്കല്‍
അഖണ്ഡനം(നാമം):: ഖണ്ഡിക്കാതിരിക്കല്‍
അഖണ്ഡനം(നാമം):: കാലം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ carpus, chrysalis, അല്ക്കീയം, ഞരങ്ങല്‍, വ്യവസ്ഥാപിതം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean