മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അഖണ്ഡന Edit
    മുറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, മുഴുവനായ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ declamation, അമ്പുകോല്‍, അക്ഷരജീവി, അഹല്യാതീര്‍ത്ഥം, ബദരീവാസ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean