മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷുണ്ണത Edit
    പരിചയിക്കപ്പെടാത്ത ചതയ്ക്കപ്പെടാത്ത, പൊടിക്കപ്പെടാത്ത, അഭിന്നമായ,, ജയിക്കപ്പെടാത്ത, അടിക്കപ്പെടാത്ത, സഞ്ചരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത, ചവിട്ടീട്ടില്ലാത്ത,, അസാധാരണമായ, അഭ്യസിക്കാത്ത, വൈദഗ്ദ്ധ്യമില്ലാത്ത


അക്ഷുണ്ണത Edit
    കുറവില്ലാത്ത സ്ഥിതി, പരിചയമില്ലായ്മ


Entries from Datuk Database

അക്ഷുണ്ണത(നാമം):: പരിചയമില്ലായ്മ
അക്ഷുണ്ണത(നാമം):: കുറവില്ലായ്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pluvial, romanticism, അനരണ്യന്‍, ചാഞ്ചാടുക, മലയാചലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean