മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷീരം Edit
നാമം (ഏകവചനം)
    വലിയ വേപ്പ്.
Base: Sanskrit


അക്ഷീരം Edit
നാമം
    മുള.
Base: Sanskrit


അക്ഷീരം Edit
നാമം
    വെണ്ണ.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

അക്ഷീരം(നാമം):: വലിയവേപ്പ്
അക്ഷീരം(നാമം):: മുളവെണ്ണ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aplomb, ഉപചാരകന്‍, പരാശരി, ലവിത്രം, കോശ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean