മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷിവികുശിതം Edit
    അക്ഷിവികുണിതം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ vivace, ആഫത്ത്, ഇന്ദ്രദമനന്‍, ചതുപ്പുനിലം, ഉപനിധാനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean