മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷിതാര Edit
    കണ്ണിന്‍െറ കൃഷ്ണമണി


Entries from Datuk Database

അക്ഷിതാര(നാമം):: കൃഷ്ണമണി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ automatic, ആവിഷ്ക്യതി, കല്ക്കം, തീയത്, നിശാകരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean