മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷിതം Edit
    ജലം, ഒരു വലിയ സംഖ്യ (പതിനായിരം കോടി)
    water, a huge number (ten, thousand crores)


Entries from Datuk Database

അക്ഷിതം(നാമം):: വെള്ളം, വലിയ ഒരു സംഖ്യ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ആടിമുഖം, വിഹീന, മുതല്‍ക്ക്, മഹാഭോഗം, അകാതര


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean