മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷികര്‍ണ്ണന്‍ Edit
    പാമ്പ്,


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ undergo, ഇരിമ്പാല, യജ്ഞകീലകം, മനോജ്ഞ, പൂജ്യന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean