മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷാമ Edit
    ക്ഷാമം ഇല്ലാത്ത, ദുര്‍ല്ലഭത ഇല്ലാത്ത, ധാരാളമുളള, ക്ഷീണീക്കാത്ത, ചടയ്ക്കാത്ത.


Entries from Datuk Database

അക്ഷാമ(വിശേഷണം):: ക്ഷാമം ഇല്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചാടുക, പന്നിക്കൊഴുപ്പ്, കര്‍മ്മാധീനം, ദ്രൗപദി, ഹാജര്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean