മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷരസംസ്ഥാനം Edit
    എഴുതപ്പെട്ട അക്ഷരം, എഴുത്ത്, ലിഖിതാക്ഷരസംസ്ഥാനേ, ലിപിര്‍ല്ലിബിരുഭേ, സ്ത്രീയൗ, അക്ഷരങ്ങളെ വേണ്ടുംവണ്ണം കൂട്ടിചേര്]ക്കല്‍, അക്ഷരമാല


Entries from Datuk Database

അക്ഷരസംസ്ഥാനം(നാമം):: അക്ഷരമെഴുത്ത്, അക്ഷരങ്ങളെ ക്രമപ്പെടുത്തി ചേര്‍ക്കുന്ന പ്രവൃത്തി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cross pollination, oulay, stark, അയൂത, അരേ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean