മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷരശുദ്ധി Edit
    അക്ഷരവീഴ്ചയില്ലായ്മ, ഉച്ചാരണ ശുദ്ധി


Entries from Datuk Database

അക്ഷരശുദ്ധി(നാമം):: ഉച്ചാരണശുദ്ധി
അക്ഷരശുദ്ധി(നാമം):: അക്ഷരവീഴ്ചയില്ലായ്മ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dare, deject, അംഗരക്തം, ബ്രഹ്മഘാതിനി, വാട്ടുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean