മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷരപങ്ക്തി Edit
    ഹോതൃജപത്തിന്‍െറ ആദിയില്‍ ഉച്ചരിക്കപ്പെടേണ്ട അഞ്ച് അക്ഷരം, ഒരു വൃത്തം.


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hobble, nominally, ounce, befit, അര്‍ദ്ധവ്യാസം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean