മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷരച്യുതി Edit
    ഏതെങ്കിലും അക്ഷരം വിട്ടുപോകല്‍, അക്ഷര വീഴ്ച, അക്ഷരപ്പിഴ


അക്ഷരച്യുതി Edit
    അക്ഷരവീഴ്ച, അക്ഷരപ്പിഴ
    spelling mistake


Entries from Datuk Database

അക്ഷരച്യുതി(നാമം):: അക്ഷരവീഴ്ച, അക്ഷരപ്പിഴ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ foray, മണക്കൂറ്, പ്രഭാകരമതം, യോഗചരന്‍, ഒറ്റിയാധാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean