മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷരച്യുതി Edit
    ഏതെങ്കിലും അക്ഷരം വിട്ടുപോകല്‍, അക്ഷര വീഴ്ച, അക്ഷരപ്പിഴ


അക്ഷരച്യുതി Edit
    അക്ഷരവീഴ്ച, അക്ഷരപ്പിഴ
    spelling mistake


Entries from Datuk Database

അക്ഷരച്യുതി(നാമം):: അക്ഷരവീഴ്ച, അക്ഷരപ്പിഴ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bury the hatchet, creak, dough, poke, ചുട്ടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean