മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷമ Edit
നാമം
    ക്ഷമകേട്, അസഹിഷ്ണുത.
    Impatience.
Base: Sanskrit


അക്ഷമ Edit
നാമവിശേഷണം
    ക്ഷമയില്ലാത്ത, സഹനശക്തിയില്ലാത്ത.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

അക്ഷമ2(നാമം):: ക്ഷമകേട്, അസഹിഷ്ണുത
അക്ഷമ2(നാമം):: കോപം
അക്ഷമ2(നാമം):: അസൂയ
അക്ഷമ1(വിശേഷണം):: ക്ഷമയില്ലാത്ത, സഹനശക്തിയില്ലാത്ത
അക്ഷമ1(വിശേഷണം):: ശക്തിയില്ലാത്ത, കരുത്തില്ലാത്ത, പ്രാപ്തിയില്ലാത്ത
അക്ഷമ1(വിശേഷണം):: യുക്തമല്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ activate, elapse, vantage, അഖാദനം, പ്രത്യഖ്യായി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean