മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷപടലാദ്ധ്യക്ഷന്‍ Edit
    പ്രധാന ന്യായാധിപന്‍, കണക്കുകള്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന വകുപ്പിന്‍െറ മേലധികാരി


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇല്ലിച്ചട്ടി, ചാവുക്കാരന്‍, മാതംഗം, അമിതാഭ, അഗ്നിവാഹം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean