മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷദ്യുതം Edit
    ചൂതുകളി


Entries from Datuk Database

അക്ഷദ്യുതം(നാമം):: ചൂതുകളി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phrenology, അക്ഷാഗ്രകീല, ആചാരഭ്രംശം, ആഘ്രാണ, മുണ്ട്കൊട


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean