മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ഷകന്‍ Edit
    ഒരു രോഗം, നീര്‍ക്കരപ്പന്‍
    a kind of small pox


Entries from Datuk Database

അക്ഷകന്‍(നാമം):: ഒരുരോഗം, നീര്‍ക്കരപ്പന്‍, ഒരുതരം വസൂരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ചൂലം, രാടി, തെരിക, സ്വാരസ്യം, സ്വതന്ത്രന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean