മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ലിഷ്ടവ്രത Edit
    വ്രതത്തില്‍ ക്ലിഷ്ടതയില്ലാത്ത,വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളില്‍ നിഷ്ഠയുളള, മതാചാരങ്ങളില്‍, നിന്നും വ്യതിചലിക്കാത്ത


അക്ലിഷ്ടവ്രത Edit
    വ്രതത്തില്‍ ക്ലിഷ്ടതയില്ലാത്ത,വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളില്‍ നിഷ്ഠയുളള, മതാചാരങ്ങളില്‍, നിന്നും വ്യതിചലിക്കാത്ത


Entries from Datuk Database

അക്ലിഷ്ടവ്രത(വിശേഷണം):: വ്രതത്തില്‍ ക്ലിഷ്ടതയില്ലാത്ത, മതാനുഷ്ഠാനത്തില്‍ നിഷ്ഠയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ bearable, അനൈത്തും, വിളര്‍ക്കുക, വിലീന, അവശ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean