മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ലിഷ്ടകര്‍മ്മാ Edit
    കര്‍മ്മത്തില്‍ ക്ലിഷ്ടതയില്ലാത്ത, എപ്പോഴും പ്രയത്നിക്കുന്ന


അക്ലിഷ്ടകര്‍മ്മാ Edit
    കര്‍മ്മത്തില്‍ ക്ലിഷ്ടതയില്ലാത്ത, എപ്പോഴും പ്രയത്നിക്കുന്ന


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ hack, incarnate, മക്രോടന്‍, അര്‍ത്ഥൗകസ്, അകൗശലം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean