മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ലിഷ്ട Edit
വിശേഷണം
    തളര്‍ച്ചയില്ലാത്ത.
Base: Sanskrit


അക്ലിഷ്ട Edit
വിശേഷണം
    ദോഷം ഭവിക്കാത്ത, അന്യൂനമായ.
Base: Sanskrit


അക്ലിഷ്ട Edit
വിശേഷണം
    ക്ലേശരഹിതമായ, ശ്രമരഹിതമായ.
    Not difficult, Effortless.
Base: Sanskrit


അക്ലിഷ്ട Edit
വിശേഷണം
    സുഗമമായ.
Base: Sanskrit


Entries from Datuk Database

അക്ലിഷ്ട(വിശേഷണം):: ക്ലേശിക്കാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ clergy, continent, jelly, അപഹിത, ഇന്‍സാന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean