മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്ലമഥം Edit
    തളര്‍ച്ചയില്ലയ്മ, വാട്ടമില്ലായ്മ


അക്ലമഥം Edit
    തളര്‍ച്ചയില്ലയ്മ, വാട്ടമില്ലായ്മ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deep sigh, sheila, ticket, ചാളുവാ, അസ്വപ്ന


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean