മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്രേയം Edit
    വാങ്ങാന്‍യോഗ്യമല്ലാത്തത്


അക്രേയം Edit
    വാങ്ങാന്‍യോഗ്യമല്ലാത്തത്


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ lapwing, വിലാ, അപ്രതീക, ഇരിപ്പിടം, പന്നിക്കരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean