മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്രമം Edit
    ക്രമക്കേട്, നീതിയില്ലാത്തത്
    irregularity, injustice


Entries from Datuk Database

അക്രമം2(അവ്യയം):: ക്രമം ഇല്ലാതെ
അക്രമം1(നാമം):: ക്രമക്കേട്, ചിട്ടയില്ലായ്മ, കുഴപ്പം
അക്രമം1(നാമം):: അന്യായം, മര്യാദകേട്, കുറ്റം, ബലപ്രയോഗം
അക്രമം1(നാമം):: നിപാതത്തെ ക്രമം തെറ്റി പ്രയോഗിക്കുന്നതുകൊണ്ടുള്ള വാക്യദോഷം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chary, lux, absurd, അതിസഹസ്രകവത്സരം, ഇഡന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean