മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അക്കിരം Edit
    അഗ്രം, നിവേദ്യം, ഊട്ട്


Entries from Datuk Database

അക്കിരം(നാമം):: അഗ്രഭോജനം, ബ്രാഹ്മണഭോജനം
അക്കിരം(നാമം):: നിവേദ്യം, തിരുവക്കിരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ geyser, situate, sixfold, അക്രോടം, ഫോട്ടോ


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean